ลาวแอร์ไลน์

กรุงเทพ-ลาว (เวียงจันทร์)

กรุงเทพ-ลาว (หลวงพระบาง)

กรุงเทพ-ลาว (สุวรรณเขต)

กรุงเทพ-ลาว (ปากเซ)

กรุงเทพ-เกาหลี (อินชอน)

เชียงใหม่-ลาว (หลวงพระบาง)

เชียงใหม่-ลาว (เวียงจันทร์)